ПОЛИТИКА

Политика на дружеството ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Основните цели на “Дрилекс” АД са постигане на най-добрите вътрешни и външни стандарти при изпълнение на поетите ангажименти, както и постигане на удовлетвореност и спазване на клиентските изисквания. За постигане на тези цели, Ръководството на дружеството осъществява обществено отговорна система за управление, която отчита последиците от фирмените си решения и действия както в икономически и технологичен, така и в социален и екологичен аспект, и постига адекватен баланс на интересите.

Политиката по качеството е насочена към поддържане на високо качество на предлаганите услуги и удовлетворяване на всички заинтересовани страни – възложители, собственици, служители и общество.

Политиката по безопасност и здраве е насочена към осигуряване на високо ниво на безопасност при изпълнение на трудовите дейности, както и намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти.

 

Политиката по околна среда е базирана на отговорното отношение на ръководството на компанията към опазването на околната среда чрез намаляване на негативните въздействия върху нея.

Основните аспекти в Политиката на управление на дружеството са:

  • • Технологично осигуряване – чрез използването на съвременна и добре поддържана техника се постига повишаване на производителността и качеството на изпълнение.
  • • Гарантиране на безопасни и здравословни условия за труд на служителите при изпълнение на строителнo – монтажните работи, при стриктно спазване на действащото законодателство.
  • • Постигане на високо качество на взаимоотношенията с клиентите, непрекъснато изучаване на техните изисквания и очаквания и поддържане на ефективно партньорство в процеса на работа.
  • • Непрекъснато разширяване и подобряване на предлаганите услуги, изграждане на обекти с гарантирано качество в съответствие с изискванията на клиентите и с нормативните документи.
  • • Спазване на общовалидни етични ценности и принципи - честност, почтеност, уважение към човешкото достойнство и недопускане на дискриминация по отношение на религия, мироглед, пол и етика.
  • • Спазване на действащото законодателство засягащо националните и международни норми и стандарти и добрата строителна практика.
  • • Осигуряване на високо качество на обучение и квалификация на всеки служител на дружеството, с цел усъвършенстване на екипа и повишаване качеството на предлаганите услуги.
  • • Засилване на персоналната отговорност и мотивацията на служителите си за подобряване на ефективността при изпълнение на задълженията.
  • • Спазване на действащото законодателство по отношение на опазване на околната среда и намаляването на вредите върху нея.

По качество

Политиката по качеството е насочена към поддържане на високо качество на предлаганите услуги и удовлетворяване на всички заинтересовани страни – възложители, собственици, служители и общество .

По безопасност и здраве

Политиката по безопасност и здраве е насочена към осигуряване на високо ниво на безопасност при изпълнение на трудовите дейности, както и намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти .

По околна среда

Политиката по околна среда е базирана на отговорното отношение на ръководството на компанията към опазването на околната среда чрез намаляване на негативните въздействия върху нея .